افست

Feel Extremely Beautiful, Prints

ما‌برروی‌ارزش ‌های‌مان‌پافشاری می‌کنیم.
این‌چیزی‌است‌که‌مارا شکل‌داده است .
.We insist on our values
.This is what has shaped us

ما‌برروی‌ارزش ‌های‌مان‌پافشاری می‌کنیم.

این‌چیزی‌است‌که‌مارا شکل‌داده است .

 

.We insist on our values

.This is what has shaped us

نُقاط قُوَّت​

۵بُرجِ‌چــاپ

مجهز به سیستم تمام اتوماتیک هـمزمـان چـــــــاپ ۵ رنـگ

جَـــــذاب

Pantone

استفاده از مرکب‌های پنتون با قابلیت فلورسنت بودن ، طلا ، نقره

بَرخَط‌کیفیت

استفاده دانیستو متر آنلاین اندازه‌گیری خود‌کار رنگ‌ها بصورت مستقم بر روی کنسول

CIP4

سیستم پیشرفته تنظیم خودکار شیر‌های مرکب بوسیله فایــل

ساعَت۷

سیلندرساعت۷برای‌چاپ‌با بهترین کیفیت انتقال ترام

InfraRed (IR)

مجهزبه‌سیستم‌خشک کن

Manufacturing exquisite and effective print products using advanced and powerful hardware capabilities

تولیدات‌محصولات‌چاپی‌نفیس واثرگذاربااستفاده‌
از‌ظرفیت‌های سخت‌افزاری‌پیشرفته‌و‌پـرتوان

Use CAPSURE to quickly and accurately match color from any surface, material, or fabric back to a Pantone Color, then share it wirelessly. This complete color-matching solution for Print, graphics, and product designers lets you translate on-the-go inspiration into the closest color match from the Pantone Color System of your choic

مٰاامکانٰاتِ‌خـٰاصیجَهَت‌کُنترُل‌
رَنــگوَمُدیریَت‌آن‌داریم

استفاده از کاپچرپنتون برای دادن رنگ چاپ با تشخیص درصد رنگ از هر نوع کارچاپی و غیر چاپیو نمایش به تمام استاندار‌های رنگی درد‌نیا وسیله کاربردی برای مقایسه درصد رنگی فایل

شمامحصولاتی‌چاپی

یکنـواخت‌وبی‌نهایت

زیبـــا‌خواهیدداشت

استفاده‌از‌کاپچرپنتـون‌برای‌نشان‌دادن‌رنگ‌چـاپ یاتشخیص‌‌درصد‌رنگ‌‌ازهرنوع‌کارچاپی‌وغیرچاپی ونمایـش‌به‌تمـام‌استـانداردهـای‌رنگـی‌دردنیــا  وسیله‌کاربردی‌برای‌مقایسه‌درصـدرنگـــی‌بافایل

Quality online With technology

بَـرخَط‌کیفیـت هَمراه تِکنوُلوُژی

برای افـزودن لمسه‌ای لـوکس به پـروژه‌های چـاپی خـود، شما می‌توانید از رنگهای طلایی و نقره استفاده کنید. این جلوه‌ها از جزئیات پروژه‌های شما برجسته و جذاب می‌کنند و اعتبار برندتان را افزایش می‌دهند.