طراحی.گرافیک

جَهانــــی مُتَصـِل به ایــــده

باطَراحـانی خَلاقْ و بــــااَرزِش

تیمی کارساز وَ مُتَکلی‌به‌عِلمِ روز

بَرای‌تُولیدمُحتَوایی‌مُتَناسِـب

باارتِبٰاطات‌یکپٰارچه‌و‌بٰازاریٰابی

دنیای گرافیک ، دنیایی بدون مرز است؛ در حال رشد، تغییر و چالش برانگیز دنیایی که با مهارتهای مختلف و بازاندیشی و نوآوری مداوم و خلاقیت ، رشد پایدارتری را در بر می گیرد. دانش بشری همواره و با شتاب، در حال تکامل است و این امر، محیط کسب وکار ما را همواره با چالش های جدی و تازهایی روبرو می کند. در چنین محیطی، انتظاراتی تازه در تولید دانش و خلاقیت مطرح می شوند و گرافیک امروز، رویارویی اجتناب ناپذیری با مفاهیمی چون مارکتینگ را تجربه می کند. ما شاهد آن هستیم که این تغییرات منجر به تحول در بخش‌های طراحی،گرافیک شده است؛ پس معتقدیم که این تغییرات، اگر در یک پارادایم مناسب تولید و خلق ایده، در جهت رشد و تعالی ، پیش رود، تاثیرگذار خواهد بود. مـا به عنـوان یـک مجتمع ، این ابعـاد نیـاز صنعت را درک کرد‌ه‌ایم و فعالیتهای خود را بر این اساس برنامه‌ریزی کرده‌ایم و در این جهت گام برمی داریم. ماموریت تعریف شده در این مسیر، برنامه ریزی، خلاقیت و ایده های اجرایی در دستیابی به اهداف مشترکی با بازرایابی واحدهای تولید، خدماتی، بازرگانی و روابط عمومی برای توسعه بازارها می باشیم.
A world connected to an idea Creative and valuable designers An efficient and flexible team for the Science

To produce content

relevant to integrated

communications

and marketing

The graphic world is a world without borders; a growing, changing and challenging world with diverse skills, rethinking, continuous innovation and creativity, sustained growth