مشاوره برندینگ

بایدسودمندوکامل‌بود

تبلیغات،بِرَندینگ

فَراتَراز چالِش‌هـای امروُز بایَـــد تَغییـراتی را بَرای بدست گِرِفتَن فَردا آغازکرد

This effort is better for

.building the future​

ایـن تَلاشی بَــــــرای

ساختَن آیَنده بِهتَر است​​

بایَد سودمَند و کامِل‌بود

Beyond today’s challenges Changes must be made to get it tomorrow

It should be useful and complete

THE PROMOTION MIX

IMC
Integrated Marketing Communications

اِرتِباطاتِ‌یکپارچه‌بازاریابی​

مشاوره برندسازی به کسب و کارهای متوسط و بزرگ فعال در بازارهای B2B و B2C در خصوص چالش های مربوط به برندسازی، نحوه برندینگ و نیازمندی های کسب و کار در حوزه‌ی برندینگ، عارضه یابی شرکت در بخش برندسازی و راهنمایی کسب و کارها در نحوه به کارگیری راهکارهای موجود در حوزه ی برندینگ، ارائه می شود. به واسطه آتلیه طراحی هویت بصری و برندبوک، کسب و کارها مستندات برندینگ خود را به صورت‌ حرفه‌ای ‌در سازمان خود‌ نهادینه می‌کنند. ما همچنین ‌با‌ طراحی، اصلاح و تدوین هویت‌بصری ‌و‌ تهیه‌ و ‌تدوین برندبوک، به یکپارچگی هر چه بیشتر فعالیت‌های‌ برند در بسترهای‌ارتباطی کمک می‌کنیم.

بیٰایید‌دَر‌مـورِد‌بِــرَند‌شُما‌صُحبَت‌کُنیم ...​

Let’s talk about your brand …

همکاری‌بـا‌مشتـریـــان‌در‌فرآیند‌فکر‌کـردن     ( تامل‌انگیزی‌ ) و‌ایجاد‌خلاقیت،و‌به‌آنها‌الهام‌می‌بخشد‌تا‌از‌پتانسیل‌حـرفه‌ای خود‌استفاده‌کنند.

THE PROMOTION MIX

Integrated Marketing Communications

IMC

اِرتِباطاتِ‌یکپارچه‌بازاریابی

Integrated Marketing

Communications

مُشــاوِره‌بـرندینگ

مشاوره برندسازی به کسب و کارهای متوسط و بزرگ فعال در بازارهای B2B و B2C در خصوص چالش های مربوط به برندسازی، نحوه برندینگ و نیازمندی های کسب و کار در حوزه‌ی برندینگ، عارضه یابی شرکت در بخش برندسازی و راهنمایی کسب و کارها در نحوه به کارگیری راهکارهای موجود در حوزه ی برندینگ، ارائه می شود. به واسطه آتلیه طراحی هویت بصری و برندبوک، کسب و کارها مستندات برندینگ خود را به صورت‌ حرفه‌ای ‌در سازمان خود‌ نهادینه می‌کنند. ما همچنین ‌با‌ طراحی، اصلاح و تدوین هویت‌بصری ‌و‌ تهیه‌ و ‌تدوین برندبوک، به یکپارچگی هر چه بیشتر فعالیت‌های‌ برند در بسترهای‌ارتباطی کمک می‌کنیم.

بیٰایید‌دَر‌مـورِد‌بِــرَند‌شُما‌صُحبَت‌کُنیم ...

Let’s talk about your brand …